KIDSWORSHIP

KIDSWORSHIP

예배하는 어린이는 행복합니다.

Children's Bible in Pictures3 (New Testament)

List Download PDF Voice
01. Ang Pagdalaw kay Jesus
02. Ang Pagkapanganak kay Jesu-Cristo
03. Pinagpala ni Jesus ang Maliliit na Bata
04. Mangingisda ng mga Tao
05. Ang Kasalan sa Cana
06. Pinagaling ni Jesus ang isang Paralitiko
07. Pinakain ni Jesus ang 5,000 Tao
08. Ang Mabuting Samaritano
09. Ang Nawawalang Tupa
10. Ang Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin
11. Ang Nawawalang Tupa
12. Ang Mayaman at si Lazarus
13. Si Zaqueo
14. Ang Matagumpay na Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem
15. Ang Kaloob ng Biyuda
16. Si Pedro
17. Ang Pagbato kay Esteban
18. Nakakilala si Saulo sa Panginoon
19. Ang Banal na Hapunan
20. Ipinako sa Krus si Jesus
21. Muling Nabuhay si Jesus
22. Ang mga Unang Mananampalataya