KIDSWORSHIP

KIDSWORSHIP

예배하는 어린이는 행복합니다.

Jesus Story(Comic ver.)

List Download PDF Voice
01. Ang magandang Balita
02. Kapanganakan ni Jesus
03. Ang batang lalaki sa templo
04. Pagbabautismo at tukso sa disyerto
05. Tubig na naging alak
06. Pinagaling ang may sakit na paralitiko
07. Pinahinahon ang bagyo
08. Pinagaling ang anak ni Jairo na dinudugo
09. Naglakad sa tubig
10. Pagbabagong-anyo, pina-alis ang demonyo sa bata
11. Lazaro
12. Ang alibughang anak
13. Talinghaga sa ubasan
14. Zaqueo
15. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem
16. Ang Banal na hapunan
17. Ipinagkanulo sa Harden
18. Pag-uusig ni Poncio Pilato at Herod
19. Pagkapako sa krus
20. Muling pagkabuhay