KIDSWORSHIP

KIDSWORSHIP

예배하는 어린이는 행복합니다.

Children's Bible in Pictures1 (Old Testament I)

List Download PDF Coloring Sheet
01. Бүтээл
02. Адам ба Ева
03. Каин ба Абел
04. Ноагийн хөвөгч авдар
05. Бабел цамхаг
06. Абрахам
07. Содом ба Гоморра
08. Исаак
09. Иаков1 (Есав, Иаков хоёрын тухай )
10. Иаков2
11. Иаков3
12. Иосеф1 (Иосефийн зүүд)
13. Иосеф2
14. Мосе 1
15. Мосе 2
16. Мосе 3, Улаан тэнгисийг гаталсан нь